ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Το Ευ Ολικόν παρέχει ατομικές εποπτείες σε κλινικούς πτυχιούχους Λογοθεραπείας. Στις εποπτείες αυτές θα παρέχεται η δυνατότητα στον κλινικό να βοηθηθεί σε περιστατικά που έχει αναλάβει, στο θεραπευτικό σχεδιασμό του λογοθεραπευτικού του προγράμματος στη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών και φυσικά η ενίσχυση του θεωρητικού υπόβαθρου της εκάστοτε διαταραχής όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.